• Obywatelskie wysłuchanie publiczne

  w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
  czyli tzw. "ustawy o sześciolatkach"

 • Raport podsumowujący Obywatelskie wysłuchanie publiczne

 • O wysłuchaniu

  Dlaczego organizowaliśmy obywatelskie wysłuchanie publiczne?

  Zapowiadane przez rząd zmiany w oświacie właśnie się rozpoczęły. Pierwsza poważna nowelizacja ustawy o systemie oświaty została przyjęta przez Parlament. Niestety, podczas prac nad nią, nie skorzystano z formalnych sposobów zasięgnięcia opinii różnorodnych środowisk. Nie umożliwiono ekspertom, naukowcom, nauczycielom i pedagogom, a także zwykłym obywatelom (rodzicom i uczniom) zabrania głosu w tak ważnej dla naszego kraju sprawie. I to pomimo, że różne podmioty apelowały do parlamentarzystów o konsultacje i zorganizowanie wysłuchania publicznego.

   

  Mimo braku konsultacji i ekspresowego tempa procedowania nowelizacji ustawy w parlamencie, wiele instytucji zajmujących się kwestiami oświaty w Polsce przygotowało swoje stanowiska. Chcieliśmy więc stworzyć przestrzeń, by zarówno te, jak i inne opinie pochodzące od zainteresowanych osób i instytucji, zaistniały publicznie. Chcieliśmy stworzyć szansę, by zostały one zaprezentowanie i usłyszane, przez rządzących i przez szeroką opinię publiczną. Przez wszystkich, którym zależy na rozwoju naszych dzieci i podnoszeniu jakości polskiej edukacji.

   

  9 stycznia 2016 roku organizowaliśmy Obywatelskie wysłuchanie publiczne w sprawie przyjętej ustawy o oświacie. To, że ustawa przeszła już całą ścieżkę legislacyjną (7 stycznia została podpisana przez Prezydenta RP), nie oznacza, że prezentowanie opinii na jej temat nie miało już sensu. Organizując wysłuchanie chcieliśmy pokazać, że da się stworzyć neutralną przestrzeń do przedstawienia różnorodności stanowisk. Że można umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom: instytucjom i obywatelom - zarówno tym, którzy są za, jak i tym, którzy są przeciw zawartym w nowelizacji rozwiązaniom - zabranie głosu w sprawie, która nas wszystkich dotyczy.

   

  Kardynalną zasada wysłuchania publicznego jest danie idealnie równych szanse wypowiedzi zarówno zwolennikom jak i przeciwnikom proponowanych rozwiązań. Wszystkie zebrane w jego trakcie opinie zostaną spisane i przekazane parlamentarzystom, przedstawicielom rządu i udostępnione opinii publicznej. Mamy nadzieję, że zgłoszone podczas wysłuchania opinie będą ważnym głosem w zapowiadanych przez rząd kolejnych zmianach w polskiej oświacie.

   

  Organizatorami obywatelskiego wysłuchania były instytucje spoza rządu i spoza polityki, rozumianej jako ugrupowania partyjne. To, co nas łączy, to troska o jakość polskiej edukacji i o jakość polskiej debaty publicznej: o rzetelność argumentacji i otwarty, partycypacyjny charakter dyskusji. Wierzymy, że właśnie w taki sposób powinny się kształtować ważne rozstrzygnięcia dotyczące polityk publicznych i stanowionego w Polsce prawa.

   

  Organizując Obywatelskie wysłuchanie publiczne w tej konkretnej sprawie chcieliśmy też przekonywać decydentów do przyjęcia i stosowania tej formuły rozmowy ze społeczeństwem. Jeśli jednak nie będą tego czynić, wierzymy, że będą to robić sami obywatele i tworzone przez nich organizacje i instytucje. Ci obywatele, którzy wierzą, że mają prawo zgłaszać opinie w sprawach ich dotyczących i domagać się wysłuchania od tych, którzy w demokratycznych wyborach zdobyli mandat, by rządzić.

  Czym jest Obywatelskie wysłuchanie publiczne?

  Wysłuchanie publiczne jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom. Najczęściej organizatorem wysłuchania jest instytucja proponująca dane rozwiązanie (np. władze wykonawcze) lub instytucja odpowiedzialna za jego uchwalenie (zgodnie z Regulaminami Sejmu i Senatu mogą je organizować obydwie Izby Parlamentu).
   

  Istotą wysłuchania jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich (osób i instytucji), którzy same uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie. Przymiotnik publiczne oznacza, że mogą w tym przedsięwzięciu brać udział (jako mówcy i słuchacze) wszyscy, którzy wyrażą takie życzenie i którzy zaakceptują reguły zawarte w regulaminie wysłuchania. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej otwartym i partycypacyjnym. Wysłuchanie zapobiegać ma sytuacji, w której ważne argumenty dotyczące spraw publicznych pojawiają się jedynie w gronie decydentów lub wskazanych przez nich środowisk politycznych lub eksperckich.

   

  Wysłuchanie - jak sama nazwa wskazuje - jest to jedna z rzadkich sytuacji, w których decydenci świadomie przyjmują rolę słuchaczy, a nie mówców. Ważne jest też to, że istotą wysłuchania nie jest bynajmniej polemika czy budowanie konsensusu między uczestnikami. Uczestnicy mają ściśle określony czas wypowiedzi a ich kolejność jest losowana. Idzie o to, aby możliwe skutecznie wyrównać szanse na przedstawienie swojego poglądu wszystkim uczestnikom. Czasem są to poglądy sprzyjające proponowanemu rozwiązaniu, czasem mu przeciwne, czasem wyrażone solidnymi argumentami i poparte materiałem empirycznym, a czasem są to wystąpienia emocjonalne, osobiste świadectwa i anegdotyczne dowody. Wszystkie one mają prawo się pojawić dopóki nie przekroczą zawartych w regulaminie reguł.

   

  Obywatelskie wysłuchanie publiczne, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim czyniło zadość wszystkim kanonicznym regułom wysłuchania publicznego (przebiegało zgodnie z zapisami Regulaminu) i może być traktowane jako wzór dla kolejnych przedsięwzięć tego rodzaju, które, jak wierzymy, będą jednak prowadzone przez Rząd i Parlament. Tym, co stanowi różnicę w stosunku do klasycznego wysłuchania publicznego (i stąd nazywamy je obywatelskim) jest to, że … nie jest ono organizowane przez instytucje, które w klasycznym modelu powinny je prowadzić. Z niezrozumiałych powodów tym razem zaniechały one tego i właśnie dlatego (i ze względu na wagę sprawy) zdecydowaliśmy je zorganizować samodzielnie zapraszając na nie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rządu i Kancelarii Prezydenta RP.

   

  fot. na głównej stronie: Wojtek Radwański

 • Program

  Obywatelskie wysłuchanie publiczne odbyło się 9 stycznia 2016 r. (sobota). Było prowadzone przez prof. dr hab. Annę Gizę, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i miało następujący przebieg:
   

  10.00-10.20

  Rozpoczęcie wysłuchania i przywitanie uczestników - prof. Anna Giza

  Wyjaśnienie celu i kontekstu wysłuchania oraz najważniejszych zasad - Iga Kazimierczyk (Fundacja Przestrzeń dla Edukacji) oraz Kuba Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia")

   

  10.20-10.40

  Przedstawienie projektu zmian w ustawie o systemie oświaty - Marzena Machałek (Posłanka na Sejm RP, przedstawicielka wnioskodawców)

   

  10.40-11.40

  Przedstawienie opinii instytucji i ekspertów, którzy wystosowali pisemne stanowiska, listy i opinie w sprawie projektu do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sejmu RP oraz przedstawicielki Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  • Elżbieta Tołwińska-Królikowska (Federacja Inicjatyw Oświatowych)
  • Anna Wiłkomirska (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Teresa Misiuk (Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność
  • Marek Pleśniar (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty)
  • Zofia Grudzińska (Obywatele dla Edukacji0
  • Magdalena Milczewska (Fundacja Przestrzeń dla Edukacji)
  • Sławomir Broniarz (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
  • Teresa Wargocka (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej)

  [każda z wypowiedzi mogła trwać do 7 minut]

   

  11.40-12.00

  Przerwa

   

  12.00-14.30

  Prezentacja opinii przedstawicieli instytucji, ekspertów i osób prywatnych, które zgłosiły się do zabrania głosu w procesie rejestracji
  (w losowej kolejności zabierania głosu).

  Imiona i nazwiska osób zabierających głos w tej części wysłuchania znajdują się na pełnej liście uczestników.

  [każda z wypowiedzi mogła trwać do 4 minut]

 • Lista uczestników

  Zachęcamy do zapoznania się z listą uczestników Obywatelskiego wysłuchania publicznego - zarówno osób zabierających głos w jego trakcie, jak i obserwatorów.

 • Miejsce i termin

  broken image

  Miejsce

  Auditorium Maximum, sala C

  Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego

  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

  Warszawa
   

  Termin wysłuchania

  9 stycznia 2016 r. (sobota), godz. 10.00

  Termin wysyłania zgłoszeń

  7 stycznia 2015 r. (czwartek) godz. 23.59

 • Regulamin Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  I. Zasady ogólne

  1. Obywatelskie wysłuchanie publiczne może być inicjowane w odniesieniu do projektów ustaw, projektów rozporządzeń lub innych projektów decyzji mających szczególną wagę dla państwa i ogółu obywateli lub będących przedmiotem dużego zainteresowania społecznego. Obywatelskie wysłuchanie publiczne nabiera szczególnego znaczenia w przypadku braku konsultacji publicznych takiego projektu aktu prawnego na etapie rządowego procesu legislacyjnego lub braku organizacji wysłuchania publicznego w związku z projektowanym aktem prawnym na wniosek Sejmu lub Senatu na etapie prac nad projektowanym aktem prawnym w parlamencie.
   

  2. Procedura Obywatelskiego wysłuchania publicznego składa się z następujących etapów:

  a. ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym,

  b. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym,

  c. Obywatelskie wysłuchanie publiczne,

  d. przygotowanie i upublicznienie podsumowania z Obywatelskiego wysłuchania publicznego.
   

  3. Całość Obywatelskiego wysłuchania publicznego jest jawna. W Obywatelskim wysłuchaniu publicznym wykluczone jest anonimowe zabieranie głosu.
   

  4. Obywatelskie wysłuchanie publiczne może być rejestrowane i transmitowane za pomocą Internetu i innych środków masowego przekazu.
   

  5. Obywatelskie wysłuchanie publiczne odbywa się w miejscu i czasie zawartym w ogłoszeniu o wysłuchaniu i trwa nie krócej niż 2 godziny. Organizator może określić maksymalny czas trwania wysłuchania.

  II. Ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym

  6. Ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym następuje w drodze opublikowania komunikatu o organizacji wysłuchania przez organizatora (lub organizatorów) za pośrednictwem dostępnych kanałów informowania, w tym co najmniej poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl.
   

  7. Ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym zawiera w szczególności:

  a. temat wysłuchania (tytuł projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego),

  b. termin i miejsce wysłuchania,

  c. informację o planowanym przebiegu wysłuchania,

  d. zasady i terminy zgłaszania się do udziału w wysłuchaniu.

  III. Uczestnicy Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  8. W wysłuchaniu mogą brać udział:

  a. aktywni uczestnicy wysłuchania, czyli osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych, o których mowa w punkach 9 i 10, którzy zabierają głos w trakcie wysłuchania,

  b. zaproszeni przez organizatora przedstawiciele grona wnioskodawców, projektodawców lub sprawozdawców projektu aktu prawnego na forum Parlamentu,

  c. zainteresowani parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i innych instytucji publicznych,

  d. obserwatorzy, czyli biernie uczestniczące w wysłuchaniu osoby fizyczne lub prawne,

  e. przedstawiciele mediów, relacjonujący wysłuchanie,

  f. przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
   

  9. Aktywnymi uczestnikami Obywatelskiego wysłuchania publicznego mogą być wszyscy zainteresowani, którzy zamierzają zabrać głos w trakcie wysłuchania, w tym:

  a. osoby fizyczne,

  b. wypowiadające się przez swych przedstawicieli osoby prawne, w tym w szczególności:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządy zawodowe, związki zawodowe,
  • organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
  • związki samorządowe,
  • instytucje badawcze i eksperckie,
  • instytucje akademickie,
  • instytucje publiczne.

  10. Aktywnymi uczestnikami Obywatelskiego wysłuchania publicznego mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które złożyły wcześniej na piśmie swoje uwagi do projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego, który jest przedmiotem wysłuchania, w toku konsultacji publicznych, konsultacji społecznych lub jako opinie merytoryczne do właściwego druku sejmowego.
   

  11. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w punkcie 8d, warunkiem uczestnictwa w roli obserwatorów w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl w wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

  c. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

  d. udzielenie zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku w trakcie wysłuchania w internecie i innych środkach masowego przekazu,

  e. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu, o którym mowa w punkcie 17.
   

  12. W przypadku osób fizycznych i prawnych, o których mowa w punkcie 9, warunkiem aktywnego uczestnictwa w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

  c. udzielenie zgody przez daną osobę fizyczną lub przedstawiciela osoby prawnej na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

  d. udzielenie zgody na publikowanie i transmitowanie  wizerunku oraz wypowiedzi wygłoszonych w trakcie wysłuchania w internecie i innych środkach masowego przekazu,

  e. zapoznanie się z projektem aktu prawnego będącego przedmiotem wysłuchania,

  f. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu, o którym mowa w punkcie 17.
   

  13. Osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 10, otrzymują imienne zaproszenie od organizatora lub organizatorów. Ich lista jest umieszczana na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl przed wysłuchaniem.
   

  14. Jeśli łączna liczba osób chętnych do uczestnictwa w wysłuchaniu, o których mowa w punkcie 8d i 9, przekroczy dostępny limit miejsc (zależny od wielkości pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie), pierwszeństwo udziału mają osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 9, a więc ci, którzy wysłali zgłoszenia jako aktywni uczestnicy wysłuchania.
   

  15. W przypadku, o którym mowa w punkcie 14, liczba osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w punkcie 10, nie może przekroczyć 1/3 aktywnych uczestników wysłuchania.
   

  16. W przypadku, gdy liczba osób, o których mowa w punkcie 9, przekroczy dostępny limit miejsc, ostatecznego wyboru aktywnych uczestników Obywatelskiego wysłuchania publicznego dokonuje organizator lub organizatorzy w drodze losowania.
   

  17. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, o których mowa w punktach 8d i 9, które prześlą w wyznaczonym przez organizatorów terminie zgłoszenia, otrzymają w terminie wskazanym na stronie www.wysłuchaniepubliczne.pl e-mail z potwierdzeniem udziału lub z informacją, że z powodu zbyt dużej liczby chętnych względem pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie, nie mogą w nim uczestniczyć osobiście.

  IV. Przebieg Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  18. Wysłuchanie prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, a w szczególności: prowadzi listę mówców, udziela głosu, kontroluje czas wypowiedzi.
   

  19. Wysłuchanie ma następujący przebieg:

  a. wprowadzenie do wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów,

  b. prezentacja projektu aktu prawnego lub decyzji, o którym mowa w punkcie 1– przedstawiciel/przedstawiciele wnioskodawców, projektodawcy lub sprawozdawców (o ile przyjęli zaproszenie)

  c. wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania – osób, o których mowa w punktach 9 i 10,

  d. zamknięcie wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
   

  20. Wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania odbywają się w następującej kolejności:

  a. osoby prawne lub osoby fizyczne, o których mowa w punkcie 10,

  b. osoby prawne zaproszone do udziału w wysłuchaniu na podstawie zgłoszeń, o których mowa w punkcie 9b,

  c. osoby fizyczne zaproszone do udziału w wysłuchaniu na podstawie zgłoszeń, o których mowa w punkcie 9a.
   

  21. Kolejność wypowiedzi w poszczególnych grupach ustalana jest w następujący sposób:

  a. w grupie, o której mowa w punkcie 10 - w kolejności alfabetycznej nazw instytucji, które wezmą udział w wysłuchaniu,

  b. w grupie, o której mowa w punkcie 9b - w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wysłuchania spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia przedstawiciela danej osoby prawnej już po rozpoczęciu wysłuchania – dodatkowo w jego trakcie,

  c. w grupie, o której mowa w punkcie 9a - w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wysłuchania spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia danej osoby fizyczną już po rozpoczęciu wysłuchania – dodatkowo w jego trakcie.
   

  22. Moderator wysłuchania udziela głosu według ustalonej w powyższy sposób kolejności wypowiedzi.
   

  23. Po udzieleniu głosu przez moderatora, uczestnik udaje się do wskazanego przez moderatora mikrofonu. Swoją wypowiedź rozpoczyna od podania imienia i nazwiska, a w przypadku uczestników reprezentujących osoby prawne – również nazwy danej osoby prawnej.
   

  24. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania głosu.
   

  25. Uczestnicy nie mogą prowadzić polemiki z wypowiedziami innych uczestników ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące przedmiot wysłuchania.
   

  26. W trakcie wysłuchania osoby, o których mowa w punktach 8b, 8c, 8d 8e i 8f, nie komentują i nie odnoszą się do wygłoszonych podczas wysłuchania opinii.
   

  27. Każdy aktywny uczestnik wysłuchania z grona osób prawnych lub osób fizycznych, o których mowa w punkcie 10, ma do dyspozycji minimum 5 minut na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wypowiedzi (nie dłuższy niż 10 minut) ustalany jest przez organizatorów w przeddzień wysłuchania, w zależności od ilości podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten upubliczniany jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl i komunikowany przez organizatorów przed rozpoczęciem wysłuchania.
   

  28. Każdy z pozostałych aktywnych uczestników wysłuchania, o których mowa w punktach 9a i 9b, ma do dyspozycji minimum 3 minuty na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wypowiedzi (nie dłuższy niż 10 minut) ustalany jest przez organizatorów w przeddzień wysłuchania, w zależności od ilości podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten upubliczniany jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl i komunikowany przez organizatorów przed rozpoczęciem wysłuchania.
   

  29. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić jeden raz podczas wysłuchania. Jeśli po wystąpieniach wszystkich uczestników zapisanych na listę mówców pozostanie czas, moderator może zarządzić drugą turę wystąpień, określając maksymalny czas wypowiedzi nie dłuższy niż 3 minuty dla każdego z uczestników.
   

  30. Wypowiedzi w drugiej turze mogą mieć tylko charakter uzupełniający do własnych wypowiedzi wygłaszanych w pierwszej turze.
   

  31. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos, jeżeli mówca nie mówi na temat, który jest przedmiotem wysłuchania, prowadzi polemikę z innymi uczestnikami, wygłasza nieuprawnione sądy wartościujące, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia społecznego lub nie przestrzega regulaminu wysłuchania. Przyczyną odebrania głosu nie może być w żadnym wypadku to, czy występujący popierają czy krytykują proponowane rozwiązania, będące przedmiotem wysłuchania.
   

  32. Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców o upływającym czasie i ostatecznie jego wyczerpaniu.
   

  33. Aby usprawnić przebieg wysłuchania organizatorzy w widocznym miejscu ustawiają planszę lub ekran informujący osoby zabierające głos i pozostałych uczestników o upływie czasu.
   

  34. Uczestnicy, którzy nie zdążą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie bądź wypowiedzą się w sposób niepełny, mają prawo złożyć w formie pisemnej swoje opinie tuż po zakończeniu wysłuchania lub przekazać je do organizatora (lub organizatorów) w ciągu 2 dni po wysłuchaniu przesyłając je na adres: kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl.
   

  35. Organizator (lub organizatorzy) udostępnią na potrzeby uczestników sprzęt umożliwiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach prezentację slajdów w trakcie wypowiedzi. Ich wykorzystanie jest możliwe tylko pod warunkiem, że:

  a. odpowiadają one ogólnie przyjętym formatom prezentacji,

  b. liczba slajdów nie przekroczy 3,

  c. odpowiedni plik zostanie przekazany organizatorom dla sprawdzenia technicznych możliwości jego użycia z odpowiednim wyprzedzeniem na wskazany przez organizatora (lub organizatorów) na adres kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl,

  d. prezentujący (uczestnik wysłuchania) bierze na siebie odpowiedzialność za kwestie dotyczące praw do upublicznienia treścizawartych w prezentacji (np. praw autorskich).

  V. Podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  36. W okresie do 10 dni roboczych organizator (lub organizatorzy) upublicznia na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego oraz w miarę możliwości ogłasza tę informację za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu.
   

  37. Podsumowanie, o którym mowa w punkcie 36 zawiera:

  a. podstawowe informacje o przebiegu wysłuchania,

  b. listę uczestników wyrażających swoją opinię w trakcie wysłuchania,

  c. zapis wszystkich merytorycznych wypowiedzi sformułowanych w trakcie wysłuchania,

  d. opinie lub opracowania złożone w formie pisemnej, o których mowa w punkcie 34.

  VI. Jawność Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  38. Upublicznieniu na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl podlegają:

  a. wszystkie wypowiedzi aktywnych uczestników wysłuchania,

  b. lista osób fizycznych lub prawnych, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w wysłuchaniu, o których mowa w punkcie 9,

  c. lista osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w punkcie 10,

  d. w przypadku zbyt dużej liczby chętnych - ostateczna lista uczestników, którzy dostali od organizatora (lub organizatorów) potwierdzenie uczestnictwa,

  e. podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego wraz z ewentualnymi opiniami lub opracowaniami, o których mowa w punkcie 34.

 • Ustawa, druki sejmowe i senackie oraz opinie społeczne dotyczące projektowanej zmiany

  Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

  Druki sejmowe

  1. Druk nr 106 (9 grudnia 2015 r.)
   Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.
  2. Druk nr 148 (22 grudnia 2015 r.)
   Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

  3. Druk nr 148-A (29 grudnia 2015 r.)
   Dodatkowe sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  4.  

  Druki senackie

  1. Druk nr 63 (30 grudnia 2015 r.)
   Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. przekazana do rozpatrzenia przez Senat.
  2. Druk nr 63-A (30 grudnia 2015 r.)
   Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o uchwalonej 29 grudnia 2015 r. przez Sejm ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  3. Druk nr 63-B (30 grudnia 2015 r.)
   Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o uchwalonej 29 grudnia 2015 r. przez Sejm ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  4. Druk nr 63-Z (30 grudnia 2015 r.)
   Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków).

  Opinie i stanowiska dotyczące projektu ustawy

  1. List Federacji Inicjatyw Oświatowych (22 grudnia 2015 r.) >>
  2. Opinia Forum Związków Zawodowych (22 grudnia 2015 r.) >>
  3. Opinia Fundacji Przestrzeń dla edukacji (14 grudnia 2015 r.) >>
  4. Opinia Fundacji Rzecznik Praw Rodziców (18 grudnia 2015 r.) >>
  5. Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (22 grudnia 2015 r.) >>
  6. Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (23 grudnia 2015 r.) >>
  7. Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (27 listopada 2015 r.) >>
  8. Opinia Prokuratora Generalnego (22 grudnia 2015 r.) >>
  9. Stanowisko ruchu społecznego "Obywatele dla Edukacji" >>

  10. Opinia Rzecznika Praw Dziecka (22 grudnia 2015 r.) >>
  11. Stanowisko Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (15 grudnia 2015 r.) >>
  12. Opinia Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (25 listopada 2015 r.) >>
  13. Opinia Związku Gmin Wiejskich (15 grudnia 2015 r.) >>
  14. Opinia Związku Miast Polskich (11 grudnia 2015) >>
  15. Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego (16 grudnia 2015 r.) >>
  16. Opinia Związku Powiatów Polskich (17 grudnia 2015 r.) >>
  17. Opinia dr hab. prof. APS Józefy Bałachowicz, przewodniczącej Zespołu Edukacji Elementarnej >>
  18. List prof. dr hab. Danuty Waloszek z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (25 listopada 2015 r.) >>

  Opinie Biura Analiz Sejmowych

  1. Opinia prawna >>
  2. Opinia merytoryczna >>
 • Nagranie video z wysłuchania

 • Organizatorzy

  broken image

  Uniwersytet Warszawski

  broken image

  Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

  broken image

  Fundacja Przestrzeń dla edukacji

  Działania Fundacji skupiają się na pracy z nauczycielkami, nauczycielami i rodzicami w ramach edukacji żłobkowej, przedszkolnej i szkoły podstawowej.

  Fundacja zajmuje się także śledzeniem i opiniowaniem tworzenia i reformowania podstaw prawnych, dotyczących edukacji najmłodszych. Organizuje seminaria, konferencje, warsztaty, cykle szkoleniowe oraz przygotowuje poradniki dla rodziców i nauczycieli.

  Więcej informacji: https://przestrzendlaedukacji.wordpress.com

  broken image

  Fundacja Idealna Gmina

  Fundacja Idealna Gmina działa od 1997 roku na rzecz zwiększenia potencjału rozwojowego obszarów wiejskich i podniesienia oferty edukacyjnej na wsi. Upowszechnia i doradza w tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego. Przygotowuje animatorów lokalnych do współpracy z samorządami, budowania porozumienia lokalnego i sformalizowanych organizacji. Organizuje zajęcia wyrównujące niedobory edukacyjne dla uczniów szkół gminnych, prowadzi warsztaty dla nauczyciel i rodziców oraz punkty przedszkolne na terenach wiejskich.

  Więcej informacji: http://idealnagmina.org.pl

  broken image

  Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

  Fundacja prowadzi swoje działania od 2003 r. dążąc do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia.

  W sposób szczególny Fundacja dba o rozwój tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo.

  Działa we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami pomagającymi dzieciom. Upowszechnia nowoczesne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne

  Więcej informacji: http://www.frd.org.pl

  broken image

  Federacja Inicjatyw Oświatowych

  Federacja jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Działa przede wszystkim na rzecz środowisk wiejskich.
  Wyrosła z ruchu społecznego – ogólnopolskich spotkań rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, samorządów, rządu i parlamentu.

  Federacja pomaga m.in. zakładać lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi, przejmować szkoły, przedszkola i inne placówki, którym grozi likwidacja, podnosić poziom nauczania i dostosowywać metody do indywidualnych potrzeb uczniów.

  Więcej informacji: http://fio.org.pl

  broken image

  Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich

  Federacja zrzesza stowarzyszenia nauczycielskie różnych specjalności działających na terenie całego kraju. Podejmuje m.in. działania służące lepszej współpracy między nimi, ale także podnoszeniu poziomu przygotowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  Więcej informacji: http://www.fsn.edu.pl

  broken image

  Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

  Stowarzyszenie zrzesza rodziców oraz przedstawicieli Rad Rodziców i Rad Szkół. Działa na rzecz budowania i wspierania samorządności rodziców w szkole poprzez szkolenie i wzmacnianie Rad Rodziców i Rad Szkół.

  Upowszechnia prawa i obowiązki rodziców oraz podejmuje działania wspierające wizerunek kompetentnego rodzica, profesjonalnie wspierającego swoje dziecko w procesie rozwoju, wychowania i edukacji.

  Promując partycypację rodziców w życiu szkoły, Stowarzyszenie tworzy klimat dialogu oparty na partnerskich relacjach uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Więcej informacji: rodzicewedukacji.pl

  Instytucje wspomagające

  Organizację Obywatelskiego wysłuchania publicznego wspierają merytorycznie Fundacja im. Stefana Batorego oraz Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".

   

  Fundacja im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo działa na rzecz zwiększenia przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym i promocji idei otwartych odpowiedzialnych rządów. Skupia się na działaniach zmierzających do zapewnienia przejrzystości procesu legislacyjnego i otworzenia go na głos obywateli. Monitoruje i analizuje procesy i wydarzenia, które wpływają na rzetelność życia publicznego. Przedstawia propozycje i rekomendacje zmierzające do poprawy standardów życia publicznego i ograniczania korupcji. Prowadzi też działania mające na celu wypracowywanie, upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań realizujących idee dobrego rządzenia i odpowiedzialnego państwa.

   

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" od 2010 r. prowadzi program Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, w ramach którego wspiera przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, aktywistów społecznych, urzędników szczebla centralnego w prowadzeniu różnego rodzaju procesów partycypacyjnych. Prowadzi portal www.partycypacjaobywatelska.pl oraz organizuje szkolenia i seminaria dotyczące różnych aspektów partycypacji. Działa także na rzecz rozwiązań o charakterze systemowym przedstawiając propozycje dotyczące działań służących podnoszeniu jakości konsultacji publicznych na szczeblu centralnym (m.in. angażowała się w wypracowanie tzw. 7 zasad konsultacji).

 • Wolontariusze

  Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie deklaracje pomocy przy organizacji Obywatelskiego wysłuchania obywatelskiego!

  W przygotowaniach i w przeprowadzeniu wydarzenia wspomogli nas:

  1. Blanka Adamczuk
  2. Agata Bluj
  3. Robert Czarnecki
  4. Katarzyna Dobrzyńska
  5. Marta Dudek
  6. Adam Andrzej Gąsiewicz
  7. Nela Grynberg
  8. Agata Janeczek
  9. Hanna Kałek
  10. Paulina Kloczkowska
  11. Katarzyna Kwiatkowska-Zduńczyk
  12. Maria Nowak
  13. Barbara Nowakowska
  14. Katarzyna Paterek
  15. Maria Perchuć-Żółtowska
  16. Jacek Przeciszewski
  17. Justyna Przytula
  18. Wojtek Radwański
  19. Paweł Sielczak
  20. Ewa Stokłuska
  21. Paulina Szamburska
  22. Katarzyna Szewczyk
  23. Katarzyna Więckowska
  24. Katarzyna Wyrwińska
  25. Urszula Zimoląg
  26. Agnieszka Zowczak

   

 • Wyniki ewaluacji Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  Obywatelskie wysłuchanie publiczne organizowaliśmy pierwszy raz, a ze względu na duże tempo prac w Parlamencie i my na przygotowania mieliśmy dość mało czasu. Chcieliśmy jednak dowiedzieć się, co o samym wydarzeniu myślą jego uczestnicy - zarówno zabierający głos, jak ci, którzy brali udział jako obserwatorzy. Byliśmy ciekawi kim są, jak oceniają formę spotkania, sposób organizacji i w końcu czy było ono dla nich wartościowe.

  Ewaluację przeprowadziliśmy metodą kuponu ewaluacyjnego. Łącznie odpowiedzi udzieliło 75 osób.

  Kupon przygotowała wolontaryjnie i podsumowała wyniki Ewa Stokłuska.

   

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

  broken image
  broken image
  broken image

  Uwagi i komentarze z pytań otwartych:

  • Bardzo bym chciała, aby powstało Obywatelskie Forum, które wypracuje (w toku dyskusji wszystkich zainteresowanych grup) spójny system oświaty w Polsce: oparty na nowoczesnych rozwiązaniach edukacyjnych i nastawiony na rozwój dziecka (także jako przyszłego/aktualnego obywatela);
  • Super. Doskonałe rozwiązane media-możliwość przeanalizowania na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl.W ramach demokracji każdy miał prawo zabrać głos;
  • Dobra formuła. 4 minuty na osobę wystarczy. Czas, w którym skończyliśmy - optymalny (14.30), dłużej ciężko byłoby wytrzymać;
  • Dziękuję. Traktuję to wysłuchanie jako nową dobrą tradycję;
  • Wydarzenie godne naśladowania w innych regionach w Polsce!
  • Fajna, profesjonalna strona www;
  • Wyślijmy nagrania i spisane wystąpienia do MEN i bądźmy w mediach! Super, że było zorganizowane i przeprowadzone z szacunkiem dla wszystkich. Dla mnie ogromna wartość. Dziękuję.
  • Organizacja wysłuchania wzorowa. Krótkie, treściwe wystąpienia, przestrzeganie czasu wypowiedzi;
  • Super ankieta;
  • Bardzo ciekawe i pożyteczne doświadczenie, dużo się dowiedziałam.
  • Świetnie zogranizowanie. Gratulacje i podziękowania;
  • Bardzo dobra organizacja. Dobra informacja. Wywiad poranny w TVN24.
  • Dziękuję za organizację, podjęcie tematu. Interesująca formuła.